#5 Maciej
Tomczykiewicz

Tworzę rzeczywiste zmiany w regionie
poprzez nowoczesne podejście,
szacunek do tradycji i głębokie
zrozumienie lokalnych potrzeb.

Przybij ze mną #5 już 15 października!

Pozycja 5 na liście nr 6 Koalicji Obywatelskiej do Sejmu

Miejsce zamieszkania: Pszczyna
Wiek: 35 lat
Zawód: Adwokat
Przynależność do partii: Platforma Obywatelska RP

Nazywam się Maciej Tomczykiewicz. Od urodzenia, czyli już od 1988 roku mieszkam w Pszczynie. Dzięki temu rozumiem doskonale potrzeby mieszkańców naszego regionu. Ukończyłem studia na Wydziale Prawa. Jako adwokat pracuję w swoim rodzinnym mieście od 6 lat. 

Z regionem wiąże mnie niemal 100-letnia historia rodzinna. Mój pradziadek był społecznym wiceburmistrzem oraz adwokatem, z kolei tata – radnym, burmistrzem, a następnie posłem.

Jestem kandydatem zaangażowanym społecznie, co potwierdza mój aktywny udział w debatach lokalnych. Staram się słuchać i rozwiązywać problemy mieszkańców regionu. Dążę do umożliwienia im pełnego uczestniczenia w decyzjach dotyczących przyszłości.

Poznaj mój program wyborczy

Program wyborczy powstał we współpracy z samorządowcami, organizacjami pozarządowymi (NGO)

oraz ludźmi działającymi na rzecz ochrony zwierząt i środowiska. 

Moje priorytety dla Polski

Sprawne i zinformatyzowane sądy

Będę dążył do zapewnienia niezależności prokuratorom oraz sędziom. Dołożę wszelkich starań, by skrócić długi czas trwania postępowań poprzez zinformatyzowanie sądów.

W celu skrócenia czasu oczekiwania na wizyty u lekarzy specjalistów będę zabiegał o zwiększenie nakładów na świadczenia medyczne oraz zapewnienie rzeczywistego finansowania NFZ bez wielomiesięcznych opóźnień w wypłatach środków. 

Zadbam o sprawne i wysokie dofinansowanie wymiany pieców oraz termomodernizacji budynków w celu zwalczania problemu ze smogiem. Będę dążył do zwolnienia z podatku dla osób, które zdecydowały się na wprowadzenie rozwiązań proekologicznych. 

Będę dążył do zagwarantowania kobietom realizacji ich praw – w szczególności praw reprodukcyjnych i prawa do równego wynagrodzenia. 

Moim celem jest usprawnienie systemu finansowania inwestycji realizowanych przez samorządy. W ten sposób zyskają one niezależność, co przyspieszy realizację planów gmin oraz powiatów.

Będę dążył do odblokowania 160 mld zł z KPO dla Polski, co wzmocni gospodarkę, pozwoli na jej wzrost oraz realizację inwestycji związanych z rozwojem.

Moje priorytety dla powiatu pszczyńskiego

Stabilny szpital powiatowy świadczący na najwyższym poziomie usługi zdrowotne 

Zadbam o zwiększenie nakładów na świadczenia medyczne, które pozwolą utrzymać i rozwijać niezwykle potrzebną placówkę dla bezpieczeństwa mieszkańców regionu.

Czyste powietrze i samowystarczalność energetyczna

Zapewnię wsparcie działań i promowanie rozwiązań proekologicznych w gminach naszego powiatu. Moim celem będzie między innymi utworzenie klastra energii.

Otwarcie śląskiego morza 

Będę wspierał rozwój regionu w obszarze atrakcji turystycznych. Jednym z moich celów jest budowa ścieżki rowerowej wokół Jeziora Goczałkowickiego.

Koniec z korkami na DK1

Zadbam o dofinansowanie na budowę bezkolizyjnego skrzyżowania z DK1 oraz przejazdu pod torami, które wpłyną na płynność ruchu drogowego w tym miejscu.

Schroniska dla zwierząt

Zapewnię wsparcie budowy nowoczesnego schroniska dla zwierząt, które pomoże zadbać o ich bezpieczeństwo na terenie powiatu pszczyńskiego i stanie się miejscem współpracy z organizacjami zajmującymi się ochroną zwierząt.

Szkody górnicze

Będę proponował nowe regulacje prawne, które mają zabezpieczać interes mieszkańców oraz zapewniać prawo decydowania samorządom w procesie uzyskiwania koncesji na wydobywanie kopalin.

Rekultywacja i transformacja terenów pogórniczych

Będę zabiegał o utworzenie specjalnych stref ekonomicznych na terenach byłych zakładów górniczych oraz wsparcia dla firm prowadzących tam działalność.

Moje priorytety dla Gminy Pszczyna

Stabilny szpital świadczący na najwyższym poziomie usługi zdrowotne 

Będę zabiegał o zwiększenie nakładów na świadczenia medyczne i zapewnienie terminowego wypłacania środków przez NFZ, co pozwoli utrzymać i rozwijać szpital w Pszczynie.

Koniec z korkami na DK1

Zadbam o dofinansowanie na budowę bezkolizyjnego skrzyżowania z DK1 oraz przejazdu pod torami, które wpłyną na płynność ruchu drogowego w tym miejscu.

Ułatwienie pozyskiwania dotacji na transport publiczny z budżetu państwa 

Będę zabiegał o zmianę regulacji dotyczących dotowania transportu publicznego w taki sposób, aby współpraca gminy z powiatem ułatwiała, a nie utrudniała pozyskiwanie dotacji z budżetu państwa. Dzięki tym działaniom umożliwię usprawnienie pozyskiwania środków w celu zapewnienia dostępu do regularnie i często kursującej komunikacji publicznej.

Usprawnienie sieci kanalizacyjnej

Wspierając samorządy i ich niezależność finansową, zapewnię Gminie Pszczyna możliwość realizacji inwestycji w sieć kanalizacyjną na terenie sołectw.  

Wsparcie budowy parkingów w mieście

Jednym z problemów, z którymi borykają się mieszkańcy Pszczyny, jest brak miejsc parkingowych. Będę dążył do realizacji budowy parkingów poprzez zapewnienie gminie prawdziwej niezależności finansowej i stabilnego finansowania.

Przybij piątkę z Maćkiem - 5 konkretów dla Bielska-Białej

Zielone osiedla

Będę zabiegał o pomoc w zagospodarowaniu środków centralnych na rewitalizację i tworzenie terenów zielonych na dużych osiedlach mieszkaniowych.

Drogi lokalne

Będę dążył do pozyskania dodatkowych środków finansowych na remonty dróg lokalnych przy udziale środków rządowych.

Sport powszechny

Będę zabiegał o budowę nowych orlików ze sztuczną trawą dla Bielska-Białej.

Prawo w każdej szkole

Będę dażył do wprowadzenia dedykowanych zajęć z podstaw prawa w szkołach ponadpodstawowych

Współpraca z lokalnym samorządem i organizacjami pozarządowymi

Jednym z moich priorytetów jest usprawnienie nie tylko systemu finansowania inwestycji na szczeblu lokalnym, ale również współpracy między władzą centralną a samorządami i organizacjami pozarządowymi.

Moje priorytety dla powiatu żywieckiego

Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej

Będę wspierał działania mające na celu wykorzystanie potencjału turystycznego regionu poprzez skierowanie środków na poprawę istniejącej oraz tworzenie nowej infrastruktury położonej przy szlakach.

Ułatwienie pozyskiwania dotacji na transport publiczny z budżetu państwa 

Będę zabiegał o zmianę regulacji dotyczących dotowania transportu publicznego w taki sposób, aby współpraca powiatu z gminami ułatwiała, a nie utrudniała pozyskiwanie dotacji z budżetu państwa. Dzięki tym działaniom umożliwię usprawnienie pozyskiwania środków w celu zapewnienia dostępu do komunikacji publicznej również mniejszym skupiskom mieszkańców powiatu oraz zapewnienie turystom dogodnego dostępu do szlaków.

Wsparcie finansowe dla realizacji z zadań z zakresu kultywowania lokalnych tradycji

Zadbam o zapewnienie wsparcia finansowego i instytucjonalnego dla promowania, rozwoju oraz kultywowania lokalnych tradycji Żywiecczyzny takich jak Dziady żywieckie oraz innych związanych z góralami żywieckimi oraz folklorem regionu.

Rozwój strefy ekonomicznej 

Będę dążył do pobudzenia działalności inwestycyjnej przez rozwój terenów w ramach specjalnej strefy ekonomicznej przy wykorzystaniu korzystnego położenia regionu żywieckiego, sprzyjającej infrastruktury transportowej oraz potencjału ludzkiego.

Transformacja energetyczna 

Będę wspierał transformację energetyczną poprzez pozyskanie środków na tworzenie odnawialnych źródeł energii, lokalnych sieci ciepłowniczych oraz wsparcie finansowe i instytucjonalne dla Żywieckiego Klastra Energii.

Moje priorytety dla Goczałkowic

Przejście dla pieszych nad DK1 

Gmina już od lat zabiega o bezpieczne przejście dla pieszych nad DK1, która przebiega między dwoma częściami Goczałkowic. Będę dążył do usprawnienia infrastruktury i zapewnienia swobodnego poruszania się pieszych na skrzyżowaniach o dużym natężeniu ruchu.

Zagospodarowanie Kolonii Brzozowej

Będą dążył do pozyskania dofinansowania na stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku na Kolonii Brzozowej, o które zabiegają mieszkańcy. 

Wspieranie Goczałkowickiego Uzdrowiska

Moim celem będzie zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania ośrodkowi, który przyciąga kuracjuszy nie tylko z całej Polski. Niezależność finansowa samorządów pozwoli na wprowadzenie działań pozwalających na rozwój uzdrowisk oraz redukcję zagrożenia utraty statusu gminy uzdrowiskowej.

Pomoc mieszkańcom terenów górniczych

Będę dążył do wprowadzenia nowych regulacji prawnych, które pomogą mieszkańcom w zredukowaniu problemów i szkód wynikających z zamieszkiwania terenów górniczych. Przepisy mają wprowadzić prawo decydowania samorządom w procesie uzyskiwania koncesji na wydobywanie kopalin.

Moje priorytety dla Pawłowic

Zatrzymanie nowelizacji Prawa geologicznego i górniczego

Nowe przepisy zakazują zabudowy nad złożami, które zostaną uznane za strategiczne. Rodzi to ogromne obawy, gdyż zabudowa na Śląsku jest bardzo zwarta i realizacja tego zakazu spowoduje zatrzymanie sektora budowlanego, w konsekwencji migrację ludzi w inne regiony Polski. Będę dążył do zaproponowania korzystniejszych rozwiązań dla regionu.

Rekultywacja i transformacja terenów pogórniczych

Będę zabiegał o dodatkowe wsparcie finansowe na likwidację szkód górniczych i rekultywację zdegradowanych terenów.

Poprawa bezpieczeństwa na DK 81

Moim celem będzie usprawnienie ruchu na DK81. Zadbam o stworzenie bezpiecznego przejścia dla pieszych oraz usprawnienie infrastruktury i zapewnienie swobodnego poruszania się pieszych na skrzyżowaniach o dużym natężeniu ruchu.

Moje priorytety dla Suszca

Szybsza transformacja terenów pokopalnianych

Zadbam o umożliwienie zagospodarowania terenów przez przedsiębiorców, którzy ożywią teren, stworzą miejsca pracy i zapewnią dochód gminie. Będę zabiegał o wdrożenie specustawy pozwalającej na podejście w sposób modelowy do transformacji oraz usprawnienie wdrożenia projektu Nowa energia. Suszec.

Remont budynku dworca PKP w Suszcu 

Będę zabiegał o środki finansowe na realizację remontu budynku dworca PKP oraz zagospodarowanie terenu wokół niego. 

Poprawa bezpieczeństwa na ul. Pszczyńskiej

Zapewnię wsparcie przebudowy newralgicznych skrzyżowań o dużej częstotliwości ruchu, na których dochodzi do wielu kolizji.

Moje priorytety dla Miedźnej

Modernizacja oczyszczalni ścieków

Zadbam o pozyskanie środków na kompleksową modernizację oczyszczalni ścieków w celu zwiększenia jej efektywności.

Uruchomienie komunikacji publicznej 

Będę zabiegał o niezależność finansową samorządów, która pozwoli na uruchomienie linii komunikacji publicznej, a tym samym usprawni przemieszczanie się mieszkańców na terenie całego powiatu. 

Szybsza transformacja terenów pokopalnianych

Zadbam o umożliwienie zagospodarowania terenów po kopalni Czeczott w Woli przez przedsiębiorców, którzy ożywią teren, stworzą miejsca pracy i zapewnią dochód gminie. 

Budowa ścieżki rowerowej do Pszczyny 

Obecnie ścieżka rowerowa prowadzi tylko do Ćwiklic. Będę zabiegał o zapewnienie gminie prawdziwej niezależności finansowej i stabilnego finansowania jej rozbudowy w celu połączenia z miastem Pszczyna.

Dofinansowanie na rewitalizację zabytków

Będę dążył do pozyskania środków na niezbędne prace przy zabytkach na terenie gminy Miedźna. Działania powinny objąć między innymi drewniane kościoły w Miedźnej, Grzawie i Górze.

 

Moje priorytety dla Kobióra

Ochrona lasów i większy wpływ samorządów na decyzję Lasów Państwowych

Będę zabiegał o ochronę i zapobieganie nadmiernej wycince lasów w regionie. Okaże także pełne wsparcie w pozyskaniu większego wpływu samorządów na działalność Lasów Państwowych oraz regulację stanów prawnych gruntów.

Bezpieczeństwo na DK1

Będę dążył do usprawnienia infrastruktury i zapewnienia swobodnego poruszania się pojazdów na skrzyżowaniach o dużym natężeniu ruchu. Zapewnię wsparcie w pozyskaniu dofinansowania na budowę bezkolizyjnych wjazdów na teren Kobióra.

 

Chcesz zawiesić banner kandydata?

Twoje wsparcie ma znaczenie. Zapraszam do kontaktu! Przyjedziemy i wszystko zorganizujemy!

Słucham, jestem, rozwiązuję

Moim celem jest wsłuchiwanie się w głos mieszkańców mojego regionu. Dzięki temu mogę rozwiązywać ich realne problemy na poziomie lokalnym, by czynić codzienność lepszą. Dialog otwiera przed nami nowe możliwości!

Bądź na bieżąco i obserwuj moje social media!

Od zdefiniowania potrzeb do poprawy jakości życia

Masz pytania dotyczące moich postulatów? Chcesz rozwiać swoje wątpliwości? Zostaw anonimową wiadomość, a wkrótce odpowiem na Twoje pytanie na stronie internetowej!

Aktualności

W tym miejscu znajdziesz informacje o moich działaniach w regionie. Dowiesz się, na jakich problemach mieszkańców chcę się skupić. Poznasz moje postulaty. Będziesz mógł na bieżąco śledzić wydarzenia, w których biorę udział.

marsz miliona serc

Marsz Miliona Serc

Marsz Miliona Serc to wyjątkowe wydarzenie, które pokazało, że potrafimy się zjednoczyć. Emocje opadły, a więc zapraszam do obejrzenia relacji!

starowiejski piknik rodzinny

XVI Rodzinny Piknik Starowiejski

XVI Rodzinny Piknik Starowiejski to jedno z wydarzeń, które przyniosło mi dużo radości. Zapraszam do obejrzenia relacji!

dożynki gminne

Dożynki Gminne – Wisła Mała

W sobotę miałem okazję uczestniczyć w Dożynkach Gminnych w Wiśle Małej. Zapraszam do przeczytania relacji!

turniej siatkówki w suszcu

Turniej siatkówki w Suszcu

W niedzielę wziąłem udział w turnieju siatkarskim w Suszcu. Sprawdź relację z tego wydarzenia!

wiec wyborczy

Wiec wyborczy w Ustroniu

W dniu 4 sierpnia w ustrońskim amfiteatrze odbył się wiec Platformy Obywatelskiej z jej przedstawicielami… Sprawdź naszą relację!

Skontaktuj się ze mną

Chcesz porozmawiać o ważnej dla Ciebie sprawie? Zapraszam do kontaktu lub umówienia spotkania!